บริการรถบรรทุกสินค้าทั่วไปภายในประเทศและระหว่างประเทศ

บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จำกัด

                 บริษัท ทรีทราน(ประเทศไทย) มีบริการทั้้งรถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ และรถบรรทุกเฉพาะกิจบรรทุกรถจักรยานยนต์ เพื่อตอบสนองการบริการด้้านการขนส่งรถจักรยานยนต์ และสินค้าทั่วไป อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ พร้อมการรับประกันความเสียหายในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการบริการขนส่ง โดยการควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ทำให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงเวลาและมีความปลอดภัย ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและระหว่างประเทศ ทั้้งลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซียและเวียดนาม
 

ประเภทรถบรรทุกที่ให้บริการ

รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้

 

                    บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จำกัด มีรถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ แบบทึบ เปิดฝาท้ายธรรมดา และแบบฝาท้าย ติดลิฟฟ์เพื่อสะดวกในการข้ึน-ลง สินค้า ซึ่งสามารถเปิดตู้บรรจุสิน ค้าได้รอบด้าน เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าในพื้นท่ีแคบ ๆ ช่วย ป้องกันการตกหล่น เปียกชื้น ของสินค้าได้ดี และเหมาะสำหรับการจัดส่งสินค้าทุกประเภท

 

รถบรรทุก 4 ล้อ จัมโบ้

                    เรายังมีบริการรถบรรทุก 4 ล้อ จัมโบ้ แบบฝาท้ายติดลิฟฟ์เพื่อสะดวกในการ ข้ึน-ลง สินค้าและสามารถบรรจุสินค้า ได้มากกว่า รถปิคอัพธรรมดา เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าในพื้นท่ีแคบๆ ช่วยป้องกันการตกหล่นเปียกชื้นของสินค้าได้ดี และ บรรทุกรถจักรยานยนต์ทุกขนาด และใช้บรรทุกสินค้าได้ทุก ประเภท

รถบรรทุก 6 ล้อคอก

                   รวมทั้งมีรถบรรทุก 6 ล้อคอก แบบฝาท้ายติดลิฟฟ์เพ่ือสะดวกในการข้ึน-ลง สินค้าและเป็นรถท่ีใช้งานเฉพาะกิจใช้สำหรับบรรทุกรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท และบรรจุได้มากกว่ารถบรรทุกท่ี่ใช้กันอยู่ทั่วไป ถ้า เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาดปกติสามารถบรรทุกได้ ถึง 45 คัน ต่อ เท่ียว ซึ่งทำ ให้ช่วยประหยัดค่า ขนส่ง ได้เป็นท่ีน่าพอใจสำหรับลูกค้า

                                                                                                                                  รถบรรทุกปิคอัพ 4 ล้อ
                        บริการรถบรรทุกปิคอัพ 4 ล้อ แบบ มีติดลิฟฟ์เพื่อสะดวกในการข้ึน-ลง สินค้า ซึ่งสามารถเปิดตู้บรรจุสินค้าทั่วไปและรถจักรยานต์แบบจำนวนไม่มากได้


  • gggg.jpg
    บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จำกัด มีรถบรรทุก 6 ล้อคอก แบบฝาท้ายติดลิฟฟ์เพื่อสะดวกในการข้ึน-ลง สินค้าและเป็นรถท่ีใช้งานเฉพาะกิจใช้สำหรับบรรทุกรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถบรรทุก...
Visitors: 35,819