บริการรถบรรทุกขนส่งจักรยานยนต์และBigBike

                    บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จำกัด
มีรถบรรทุก 6 ล้อคอก แบบฝาท้ายติดลิฟฟ์เพื่อสะดวกในการข้ึน-ลง สินค้าและเป็นรถท่ีใช้งานเฉพาะกิจใช้สำหรับบรรทุกรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้
ทุกประเภท และบรรจุได้มากกว่ารถบรรทุกท่ี่ใช้กันอยู่ทั่วไป ถ้า เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาดปกติสามารถบรรทุกได้ ถึง 45 คัน ต่อ เท่ียว ซึ่งทำ ให้ช่วยประหยัดค่า ขนส่ง ได้เป็นท่ีน่าพอใจสำหรับลูกค้า

Visitors: 35,819